Home Private Messages Search
    Menu g│ˇwne
· Strona g│ˇwna
· Aktualne tematy
· Archiwum artyku│ˇw
· Blog
· Dla ucznia
· Do pobrania
· Encyklopedia
· Katalog stron WWW
· Ksiŕgarnia internetowa
· Napisz do nas!
· Reklama
· Statystyka strony
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· WyÂlij artyku│
· Zarekomenduj nas
    Dla ucznia
· Biologia (1)
· Historia (4)
· Informatyka (16)
· Jŕzyk angielski (0)
· Jŕzyk polski (3)
    AktualnoÂci
· Wszystkie kategorie
· AktualnoÂci
· Dla nauczycieli
· E-book
· Edulandia
· Ksi▒┐ki
· Publikacje
Reklama




 Dla nauczycieli: Nauczanie historii - porˇwnanie starej i nowej podstawy programowej
Dla nauczycieliW zwi▒zku z tym, ┐e od wrzeÂnia 2012 roku w szko│ach ponadgimnazjalnych zacznie obowi▒zywaŠ nowa podstawa programowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia porˇwanie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii w starej i nowej podstawie programowej.
Wys│any przez supervisor dnia 26-03-2012 o godz. 17:10:27
(Czytaj wiŕcej... | 532 bajtˇw wiŕcej | Dla nauczycieli | Wynik: 0)

 Dla nauczycieli: Informacja MEN dot. nauczania historii w LO
Dla nauczycieliWe wrzeÂniu w 2012 roku zacznie obowi▒zywaŠ w liceach ogˇlnokszta│c▒cych nowa podstawa programowa, ktˇra bŕdzie polega│a na z│▒czeniu programowym gimnazjˇw i szkˇ│ ponadgimnazjalnych. Ucze˝ bŕdzie uczyŠ siŕ historii gruntowniej, w sposˇb bardziej pog│ŕbiony.
Wys│any przez supervisor dnia 26-03-2012 o godz. 17:08:10
(Czytaj wiŕcej... | 1137 bajtˇw wiŕcej | Dla nauczycieli | Wynik: 0)

 AktualnoÂci: Nowa formu│a przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie pods
AktualnoÂciW ramach przygotowania uczniˇw do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowa│a dyrektorom szkˇ│ przeprowadzenie testˇw w formie Šwicze˝. Nowy materia│ Šwiczeniowy 7 marca testowa│y zainteresowane szko│y w ca│ej Polsce.
Wys│any przez supervisor dnia 17-03-2012 o godz. 18:57:03
(Czytaj wiŕcej... | 874 bajtˇw wiŕcej | AktualnoÂci | Wynik: 0)

 AktualnoÂci: Minister Krystyna Szumilas zaprasza rodzicˇw do dialogu na temat oÂwiaty
AktualnoÂci

Minister Edukacji Narodowej przekaza│a organizacjom skupiaj▒cym rodzicˇw uczniˇw zaproszenie do udzia│u w Forum Rodzicˇw przy Ministrze Edukacji Narodowej.
"OÂwiacie potrzebny jest dialog wszystkich Ârodowisk zainteresowanych edukacj▒. Dlatego niezbŕdne dla mnie jest zaanga┐owanie rodzicˇw w proces podnoszenia jakoÂci pracy szko│y" - napisa│a minister Krystyna Szumilas w zaproszeniu skierowanym do organizacji rodzicielskich.

Wys│any przez supervisor dnia 17-03-2012 o godz. 18:51:24
(Czytaj wiŕcej... | 1019 bajtˇw wiŕcej | AktualnoÂci | Wynik: 0)

 AktualnoÂci: Konkurs dla rad rodzicˇw "Mam 6 lat"
AktualnoÂciMinisterstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udzia│u w konkursie „Mam 6 lat",  skierowanym do rad rodzicˇw w szko│ach i przedszkolach. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywnoÂci rad rodzicˇw umo┐liwiaj▒cych przyjazn▒ adaptacjŕ dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie wspˇ│pracy miŕdzy radami.
Wys│any przez supervisor dnia 17-03-2012 o godz. 18:46:01
(Czytaj wiŕcej... | 1530 bajtˇw wiŕcej | AktualnoÂci | Wynik: 0)

 Dla nauczycieli: V Edycja Ogˇlnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych ÔÇ׎wietlikÔÇŁ
Dla nauczycieliGoŠ napisa│:
We wtorek, 20 marca br., w ponad 800 szko│ach podstawowych z ca│ej Polski oko│o 27 tys. uczniˇw z klas 1-6 przyst▒pi do Ogˇlnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Žwietlik”.  Jest to ju┐ V Edycja Ogˇlnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych, ktˇrego celem jest popularyzacja nauk przyrodniczych wÂrˇd uczniˇw szkˇ│ podstawowych.
Wys│any przez supervisor dnia 17-03-2012 o godz. 18:37:53
(Czytaj wiŕcej... | 2643 bajtˇw wiŕcej | Dla nauczycieli | Wynik: 0)

 Dla nauczycieli: Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
Dla nauczycieliW zwi▒zku z wdra┐aniem od wrzeÂnia nowej podstawy programowej na IV etapie kszta│cenia ZCDN w Szczecinie zaprasza nauczycieli matematyki na konferencjŕ "Nowa podstawa programowa z matematyki w praktyce nauczyciela szko│y ponadgimnazjalnej", ktˇra odbŕdzie siŕ 6 marca 2012 r., w godz. 9.30–14.00, w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie.

Wys│any przez supervisor dnia 17-02-2012 o godz. 12:01:31
(Czytaj wiŕcej... | 1692 bajtˇw wiŕcej | Dla nauczycieli | Wynik: 0)

 AktualnoÂci: Jak pokonaŠ biurokracjŕ za pomoc▒ technologii? Miŕdzynarodowa recepta na sukces
AktualnoÂciW grudniu 2011 r. podpisana zosta│a umowa wspˇ│pracy pomiŕdzy wiod▒cym producentem i dostawc▒ dziennikˇw elektronicznych – firm▒ LIBRUS a ameryka˝sk▒ firm▒ konsultingow▒ Public Consulting Group – Âwiadcz▒c▒ profesjonalne us│ugi dla sektora publicznego.

Wys│any przez supervisor dnia 17-02-2012 o godz. 11:10:53
(Czytaj wiŕcej... | 2435 bajtˇw wiŕcej | AktualnoÂci | Wynik: 0)

 Dla nauczycieli: "Nauczyciel przysz│oÂci"- szkolenia dofinansowane
Dla nauczycieliOd 6 lutego 2012 OCDN rozpocz▒│ realizacjŕ projektu „Nauczyciel przysz│oÂci”- szkolenia dofinansowane. Celem projektu jest dostarczenie narzŕdzi wspomagaj▒cych rozwˇj zawodowy. W szczegˇlnoÂci pragniemy przygotowaŠ nauczycieli do efektywnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych mo┐liwoÂci jakie oferuj▒ techniki multimedialne. W projekcie, ktˇry zasiŕgiem obejmuje ca│▒ Polskŕ dostŕpne s▒ cztery pakiety e-learningowych kursˇw:


Wys│any przez supervisor dnia 15-02-2012 o godz. 21:32:52
(Czytaj wiŕcej... | 1573 bajtˇw wiŕcej | Dla nauczycieli | Wynik: 0)

 AktualnoÂci: Strona "SzeÂciolatek w szkole"
AktualnoÂciInformujemy o uruchomieniu na stronie internetowej OÂrodka Rozwoju Edukacji podstrony "SzeÂciolatek w szkole". Zamieszczone tam materia│y mog▒ byŠ pomocne w podjŕciu przez rodzicˇw decyzji o edukacji szkolnej szeÂciolatka.
Wys│any przez supervisor dnia 06-02-2012 o godz. 17:05:02

Gry

Miniclip Games:


Other Games:
3D Pong
Insaniquarium
A Bunch of Bomberman Games


Web Games Block by MasterCheez

    Zakupy
· B┼é─ůd 404 - Allegro.pl - Wi─Öcej ni┼╝ aukcje. Najlepsze oferty na najwi─Ökszej platformie handlowej.

Strona korzysta z plik├│w cookies w celu realizacji us┼éug. Je┼╝eli nie zmienisz ustawie┼ä, b─Öd─ů one zapisywane w pami─Öci Twojego urz─ůdzenia.

Ta przestrzeń jest pusta

Strona, kt├│rej szukasz, nie istnieje (b┼é─ůd 404)

Na czasie


" target="new">B┼é─ůd 404 - Allegro.pl - Wi─Öcej ni┼╝ aukcje. Najlepsze oferty na najwi─Ökszej platformie handlowej.

przeczytaj wiŕcej...
    Ksiŕgarnia



    Szkolne WWW
II LO Stargard
NLO »ak Stargard
SP Nr 1 Stargard
SP Nr 5 Stargard
SP Nr 7 Stargard
SP Nr 8 Stargard
    Wybrane artyku│y

Edulandia
[ Edulandia ]

·Komputerowe prawo jazdy
·Prywatne czy pa˝stwowe?
·Matura z relaksem
·Europejski wolontariusz
    Do pobrania
Pliki: 45
Kategorie: 16
Suma pobra˝: 74003

Ostatnio dodane:
· 1: Jak uczyŠ siŕ do egzaminˇw?
[pobra˝: 437]

· 2: Password Safe 3.26
[pobra˝: 450]

· 3: Ssaki chronione w Polsce
[pobra˝: 587]

· 4: Kurs tworzenia map myÂli (E-book)
[pobra˝: 295]

· 5: Dlaczego jeszcze nie masz dziewczyny?
[pobra˝: 404]


NajczŕÂciej pobierane:
· 1: Formu│y w arkuszu kalkulacyjnym
[pobra˝: 13088]

· 2: Wspˇ│praca Excela z innymi programami
[pobra˝: 9977]

· 3: Bazy danych - rodzaje
[pobra˝: 7074]

· 4: Komponenty bazy danych
[pobra˝: 6655]

· 5: Analiza danych z list i tabel
[pobra˝: 3781]

    Login
Pseudonim

Has│o

Nie masz jeszcze konta? Mo┐esz sobie za│o┐yŠ. Jako zarejestrowany u┐ytkownik bŕdziesz mia│ kilka przywilejˇw.
    Licznik odwiedzin
OtrzymaliÂmy
3176828
ods│on strony od Stycze˝ 2004
PH2BLUE Theme Modified By: Lorkan Themes